Lagt inn 01.05.2022 av Roy Asle Andreassen

 

Vedtekter for Ålesund Senioruniversitet (ÅSU)

(Sist endret 24.feb.2022)

 

Inklusiv ny § 10, Oppløsning  vedtatt på Årsmøtet for 2021  24.2.2022

 

§1 Formål

Ålesund Senioruniversitet (ÅSU) er en frivillig, ideell og ikke-kommersiell forening som har til formål å gi medlemmene muligheter gjennom livslang læring å sette seg inn i emner de er interesserte i. ÅSU skal være et forum for utveksling av kunnskaper i studiegrupper, gjennom foredrag og for menneskelig kontakt i tråd med Universitetet for den 3. alders (U3A) målsetting.

 

§2 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle pensjonister og andre over 60 år. Medlemskap er uavhengig av tidligere utdannelse og yrkesmessig bakgrunn.

Innmelding skjer frivillig. Det registreres kun grunndata som navn, kontaktdata, og fødselsdato. Alle opplysninger er knyttet til administrasjon og regnskapsføring i samsvar med foreningens formål. Medlemmer kan selv velge om de vil delta i studiegrupper og sosiale media knyttet til foreningens virksomhet. Foreningen anser dette som tilstrekkelig samtykke. Ved utmelding slettes all registrert informasjon om medlemmet.

Ingen opplysninger gis til tredjepart. Registrering av personopplysninger skjer ikke i kommersiell hensikt eller brukes til annonsering og markedsføring av tredjepartsprodukter.

 

§3 Organisasjon

ÅSU er en del av Studieforbundet Folkeuniversitetets organisasjon og tilpasset dennes vedtekter og forskrifter.

Vedtekter for ÅSU skal være godkjent av Folkeuniversitetet. Landsmøtet i Folkeuniversitetet er høyeste myndighet.

Ålesund Senioruniversitet er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret (987 814 217). Styrets leder og kasserer har signatur hver for seg.

Egne medlemmer utfører det løpende administrative, økonomiske og praktiske arbeidet. Foreningen har egen nettside, www.puiaa.no

Tillitsvalgte i ÅSU kan anmode Folkeuniversitetet om å utføre deler av arbeidet etter avtale som kan justeres årlig.

Det økonomiske grunnlaget dannes av årlig medlemskontingent. Andre midler, som støtte til prosjekter, tilskudd og gaver, kan anvendes til foreningens formål.

 

§4 Styret

Ålesund Senioruniversitet ledes av et valgt styre på 5 medlemmer, samt et styremedlem oppnevnt av Folkeuniversitet Midt-Norge.

Styreleder velges særskilt av årsmøtet for ett år.

Styremedlemmer velges for to år.

Styret velger selv innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer og andre funksjoner.

Til styret velges særskilt 1. og 2. varamedlem; disse velges for ett år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer etter rimelig innkallingstid er tilstede, derav leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

 

§5 Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 3 medlemmer pluss 1 varamedlem. Funksjonstiden er 2 år.

Valgkomiteen velger selv leder.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på årsmøtet. Det tilstrebes kontinuitet såvel som fornying. Valgkomiteens forslag sendes medlemmene sammen med øvrige årsmøtedokumenter.

 

 

 

 

§6 Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Møtedato skal bekjentgjøres i god tid. Medlemsforslag til årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal være utsendt senest 2 uker før møtet. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

·       Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere

·       Styrets årsmelding

·       Regnskap, revisjonsrapport og budsjett. Herunder fastsettelse av kontingent

·       Forslag fra medlemmer og styre. På årsmøtet behandles kun saker som står i innkallingen og underliggende dokumenter.

·       Valg av styreleder, styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem.

·       Valg av revisor for 2 år

·       Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen for to år

·       Ansvarsfrihet

 

Valg av tillitsmenn skal foregå ved skriftlig votering hvis forslag om dette blir vedtatt før valg avholdes.

Alle valg og vedtak avgjøres med alminnelig flertall (se unntak i §9). Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

§7 Ekstraordinært årsmøte                                             

Ekstraordinært årsmøte innkalles når minst 2/3 av foreningens styre, eller minst 2/3 av studiegruppekontaktene, eller minst 1/10 av de betalende medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal skje uten unødig forsinkelse med varsel om tidspunkt og sak minst 1 uke og maksimalt 3 uker før møtet. På det ekstraordinære årsmøtet behandles bare saker som står i innkallingen og underliggende dokumenter.

 

§8 Ansvarsforhold

Styreleder har det overordnede ansvar for behandling av persondata, mens studiekoordinator, redaktør og kasserer har ansvaret for bruken av registerdata på sine felt. Alle registre er lagret elektronisk og bare styrets medlemmer har tilgang. Personopplysninger er taushetsbelagte og skal behandles i samsvar med gjeldende regler om personvern til enhver tid.

 

 

§9 Endring av vedtekter

Vedtak om endring av vedtekter skjer på årsmøter og krever 2/3 flertall fra de frammøtte.

 

Ny § 10 , vedtatt på årsmøtet for 2021, 24.februar 2022

 

§ 10. Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles som sak på årsmøte og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at nettoformuen blir gitt til ideelle organisasjoner som årsmøtet bestemmer. Mottakende organisasjon eller formål må ha et aktivt virke innen Ålesund kommune.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.